Általános Szerződési Feltételek Online Szolgáltatásokhoz

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazza Dr. Barna Gabriella ügyvéd mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a drbarnagabriella.hu weboldalon nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek) jogait és kötelezettségeit.

 1. Értelmező rendelkezések

Jelen ÁSzF alkalmazásában:

 1. Szolgáltató: A Szolgáltató Barna Gabriella ügyvéd (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55., BÜK azonosító: 36057175), aki a drbarnagabriella.hu weboldalt, ennek rendszerét üzemelteti, illetve a rendszerrel kapcsolatos know-how és szerzői jogok kizárólagos jogosultja. Szolgáltató szakvizsgázott ügyvéd, aki az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ütv.), illetve a vonatkozó kamarai szabályzatokban foglaltaknak minden tekintetben megfelel, érvényes kamarai regisztrációval és közepes összegű (8 millió Ft-os) felelősségbiztosítással rendelkezik, így jogosult az ügyvédi szolgáltatást saját nevében és kockázatára végezni.
 2. Ügyfél: A Szolgáltatást a saját nevében igénybe vevő természetes, vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet.
 3. Ügyvéd: a Szolgáltató vagy a Szolgáltatót helyettesítő más ügyvéd, aki a Szolgáltatóval kapcsolatos, a) pontban írott törvényi követelményeknek mindenben megfelel. Ügyvéd az online jogi szolgáltatások végzése során a Szolgáltató ügyvéd helyettesítését látja el.
 4. Jogi szolgáltatás: Szolgáltató az Ügyfélnek a hu rendszeren keresztül nyújtott, következő jogi szolgáltatások: tanácsadás (online stream felület igénybevételével, vagy emailben), okiratszerkesztés (szerződésírás, beadványszerkesztés, stb.) és iratanyag áttekintés (meglévő korábbi peres anyag, illetve az ügyfél birtokában lévő előkészített szerződés, iratanyag áttekintése, véleményezése).
 5. Adat: minden olyan információ, tény, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatóval, valamint a Szolgáltató az Ügyféllel a Szolgáltatással összefüggésben közöl. Ügyvédi titkot képező Adat (a továbbiakban: Ügyvédi Titok): minden olyan információ, tény, vagy egyéb adat, amelyet az Ügyfél az Ügyvéddel a Jogi szolgáltatások teljesítése során, azzal összefüggésben közöl, oszt meg. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyvédi Titokkal összefüggő Ügyvédi kötelezettségeket az Ütv. 9-12. §-a szabályozza, eszerint:
 1. § (1) Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól, azzal, hogy – a 12. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a védőként megismert ügyvédi titokról való tanúvallomás tételre és adatszolgáltatás teljesítésére felmentés érvényesen nem adható.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

 

 1. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség azon ügyfél irányába, akinek a javára végzett ügyvédi tevékenység keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott. Ha az ügyvédi titok tárgya másik ügyvédi tevékenységet gyakorló személytől kapott információ, ezt az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyben érintett saját ügyfele számára akkor nem tárhatja fel, ha az információt átadó ezt kifejezetten megtiltotta. A kamarai jogtanácsost és a jogi előadót nem terheli titoktartási kötelezettség azon munkáltatója irányába sem, amellyel fennálló munkaviszonya keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott, továbbá e munkáltatója, illetve az ügyfele által meghatározott személyek irányába sem.

(2) Az ügyvédi iroda titoktartási kötelezettsége az iroda tagjaira is kiterjed, azonban a tagokat egymással szemben nem terheli titoktartási kötelezettség. Ha törvény az ugyanazon ügyfél vagy egymással ellenérdekű ügyfelek számára együttesen végezhető tevékenységeket korlátozza, de ügyvédi iroda megbízása esetében megengedi, hogy a megbízásokat az iroda különböző tagjai ellássák, e tagok egymással szemben is titoktartásra kötelesek, és biztosítaniuk kell, hogy az iroda ugyanazon alkalmazottja vagy megbízottja az érintett ügyek közül csak az egyikkel kapcsolatosan vehessen részt a feladat ellátásában.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség alkalmazottjával szemben.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség a helyettes ügyvédjével szemben, valamint – az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben – az alábbi személyek irányában:

 1. a) az ügyvédi titkot tartalmazó adathordozó tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző személy, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlója által adatfeldolgozóként igénybe vett más közreműködő,
 2. b) az ügyvédi tevékenység gyakorlója számára számviteli szolgáltatást nyújtó személy,
 3. c) azok az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő személyek, illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

 

 1. § (1) Az ügyvédi titoktartási kötelezettség a 10. § (3) és (4) bekezdése alapján az ügyvédi titok megismerésére jogosult személyekre is kiterjed.

(2) A kamarai szervek és tisztségviselők az e törvényben meghatározott feladat- és hatáskörük gyakorlása során megismert ügyvédi titkot kötelesek megtartani.

(3) A bíróságok és hatóságok az eljárásuk során megismert ügyvédi titkot – az eljárásukra vonatkozó törvényben meghatározott keretek között – kezelhetik és használhatják fel.

 

 1. § (1) Az ügyvédi titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni.

(2) Az e törvény szerinti fegyelmi és hatósági ügyben, az eljárás lefolytatásához szükséges körben az ügyvédi tevékenység gyakorlója az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt az ügyvédi titkot feltárhatja.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellene indult büntetőeljárásban a védekezéshez való jogának érvényesüléséhez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a nem az ügyfele által a sérelmére vagy az ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítéséhez és bizonyításához szükséges mértékben – az ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében az ügyfele hozzájárulásával – az ügyvédi titkot feltárhatja.

(5) Az ügyvédi titokról rendelkezni jogosult kérelmére, kezdeményezésére az ügyvédi titoktartásra kötelezett ellen indult bírósági, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban az ügyvédi titoktartásra kötelezett a védekezéshez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja.

 1. Díj: A Szolgáltató által megállapított pénzöszeg, amellyel a Szolgáltatások, illetve a Jogi szolgáltatások ellenértékének kifizetése történik. A díj magyar forintban kerül megállapításra.
 1. Weboldal: hu domainnévvel ellátott weboldal.

Ellenkező megállapodás hiányában jelen ÁSzF az Ügyfél, illetve a Szolgáltató között létrejött, a drbarnagabriella.hu oldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogviszonyra kiterjed.

 • A szerződés létrejötte, a szolgáltatások igénybevételének feltételei
 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldalon ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat érhet el. A weboldal néhány szolgáltatását Ügyfél kizárólag előzetes regisztrációt követően veheti igénybe. A regisztráció során az Ügyfél köteles mindazon személyes adatait megadni, amelyek az igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően a szolgáltatás biztonságos és jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez szükségesek.
 2. Ingyenes szolgáltatás

2.1. Szolgáltató az Ügyfelek részére a weboldalon keresztül az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja:

– jogi blog

– ingyenes jogi hírlevél.

 1. Térítés ellenében igénybe vehető Jogi szolgáltatások

3.1. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon felületet biztosít annak érdekében, hogy az Ügyfelek és a Szolgáltató ügyvéd között jogi tanácsadásra, illetőleg okirat áttekintésre, véleményezésre, szerkesztésre irányuló ügyvédi megbízási szerződés jöjjön létre akként, hogy a megbízás teljesítése szintén a Weboldalon keresztül, online történjen (a továbbiakban: Jogi szolgáltatások). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízási szerződés megkötése, illetve annak teljesítése során a Szolgáltatóval kerül jogviszonyba. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót a megbízás teljesítéséért díj – Ügyvédi munkadíj illeti meg -, az elszámolásra és a teljesítésre a Szolgáltató Ügyvédi Üzletszabályzata (jelen általános szerződési feltételek mellett, azzal együtt) is irányadó.

3.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatások igénybevétele során közte és Szolgáltató Ügyvéd között ügyvédi megbízási szerződés jön létre, amely megfelel az Ütv. rendelkezéseinek, azaz – többek között -:

– az Ügyvéd a megbízás teljesítése során teljeskörű titoktartásra köteles,

– Ügyvéd a tevékenységéért teljeskörű anyagi felelősséggel tartozik, ennek érdekében köteles megfelelő – legalább a minimális biztosítási összeget elérő – felelősségbiztosítással rendelkezni,

– az Ügyvéd a tevékenysége során köteles a jogszabályokat betartani, ennek megfelelően eljárni és ilyen tanácsot adni,

– az Ügyvéd elsődlegesen az Ügyfél érdekét köteles képviselni,

– az Ügyvédet a megbízás teljesítéséért díj illeti meg.

 • A Jogi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél előzetesen legalább az alábbi személyes adatait köteles megadni:

– név,
– lakcím,
– születési hely és idő,
– anyja neve,
– személyi igazolvány és lakcímkártya száma,
– PayPal adatok, avagy egyéb, a fizetés beazonosításához szükséges adatok,
– email cím,

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatok helyességéért kizárólag ő felel.

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Jogi szolgáltatás igénybevételéhez, illetve annak Szolgáltató Ügyvéd általi megfelelő teljesítéséhez esetleges további adatokra lehet szükség, amelynek megadására nem köteles, ugyanakkor annak elmulasztása befolyásolhatja a Jogi szolgáltatás megfelelő teljesítését. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy tőle a Jogi szolgáltatás igénybevétele során kizárólag olyan adat kerül bekérésre, amely a Jogi szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges, az adatra kiterjed továbbá fentiekben foglalt titoktartási kötelezettség.

3.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a megbízás teljesítés során okiratot lát el ellenjegyzésével, köteles a jognyilatkozatot tevő felek személyazonosságát és aláírási jogosultságát ellenőrizni személyi okmányok, cégkivonat, vagy aláírási címpéldány alapján. Az ellenjegyző Ügyvéd jogosult továbbá a jognyilatkozatot tevő félnek, illetve meghatalmazottjának a rendelkezésére bocsátott adatait, vagy a bemutatott igazolványait úgy is ellenőrizni, hogy megkeresi a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, a járművezetőiengedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást, a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerveket avégett, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok egyeznek-e a nyilvántartási adatokkal (JÜB adat és okmányellenőrzés)

Az Ügyvéd az adategyeztetés iránti megkeresésben köteles megjelölni a vonatkozó jogügyletet is, valamint nyilvántartást kell vezetnie a jogügyletről és az azzal kapcsolatos adatigénylésről. Az Ügyvéd az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat csak az okirat elkészítésével kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, csak bíróság, ügyészség, büntetőeljárás során eljáró hatóság és a fegyelmi ügyben eljáró kamara részére továbbíthatja. Az adatok papíralapú másolatát az Ügyvéd megőrizheti, azonban azokat a többi irattól elkülönítetten kell tárolni és 5 év után ki kell selejtezni.

3.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatások aktuális díjai a megkeresés, ügyféli igény jellemzőitől függően változhatnak. Szolgáltató kijelenti és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjak módosítását minden esetben legalább a hatályba lépést követő 15 nappal megelőzően közzéteszi.

A Jogi Szolgáltatások 2018. július 1-től visszavonásig hatályos díjai a következők:

 • 30 perces Telefonos konzultáció díja: br. 15.000,- Ft
 • Max. 30 percet igényb vevő E-mail tanácsadás díja: br. 10.000,- Ft
 • 30 perces Skype konzultáció díja: br. 15.000,- Ft
 • Cégügyek, Társasági jog e-mail tanácsadás díja br. 10.000,- Ft
 •  Iratanyag áttekintés –  – e-mail tanácsadásdíja: br. 20.000,- Ft

3.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatásokat csak azt követően jogosult igénybe venni, miután annak a 3.5. pontban meghatározott díját előzetesen megfizette az alábbi fizetési módok valamelyikének igénybevételével:

3.6.1.    Banki átutalás,

Jogosult: Dr. Barna Gabriella ügyvéd
Számlavezető bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11734138-20002750-00000000

3.6.2.    Készpénzes banki befizetés

Helye: bármely OTP Bank bankfiók pénztára
Jogosult: Dr. Barna Gabriella ügyvéd
Számlaszám: 11734138-20002750-00000000

3.6.3.   Online bankkártyás fizetés vagy BARION egyenleg

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Mit jelent a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizessen kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező az előzetes regisztráció. Elegendő megadnia bankkártyája számát, a lejárati dátumot, a hátoldalon található CVC kódot valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímét és jelszavát megadni. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságát is növeli!

Fizetéshez használhatja:

Mastercard vagy Maestro bankkártyáját
Visa vagy Electron bankkártyáját
Amex bankkártyáját

Fizessen kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcíme és jelszava megadásával tud fizetni.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

Ügyfél a Jogi szolgáltatás megrendelésekor a megfelelő űrlap kitöltésével nyilatkozik az igénybe venni kívánt szolgáltatásról. Szolgáltató a beérkezett ügyfél igényt követő 24 órán belül elektronikus számlát állít ki az Ügyfél nevére és azt elektronikus levélben az Ügyfélnek megküldi. Ügyfél az elektronikus számlát a megérkezéstől számított 3 munkanapon belül rendezi, ezt követően jön csak létre a Szolgáltató Ügyvéd és az Ügyfél között az ügyvédi megbízási szerződés.

A fizetés beérkezését követően – legkésőbb 2 munkanapon belül – Szolgáltató Ügyvéd konzultálni köteles az Ügyféllel, ennek során megegyeznek

 • Skype ill. telefonos konzultáció esetén a konzultáció pontos időpontjáról,
 • emailes tanácsadás, vagy iratanyag áttekintés, szerkesztés esetén a teljesítés pontos határidejéről.

3.7. Szolgáltató nyilatkozik és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatások ára a https://drbarnagabriella.hu/online-szolgaltatasok/ menüpontban, illetve jelen ÁSZF-ben is elérhető. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjakat a Szolgáltató határozza meg.

3.8. Szolgáltató és Ügyfél megállapodnak és Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kifizetett online tanácsadás kizárólag az előzetesen egyeztetett időpontban vehető igénybe. Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Skype, Telefonos egyéb online felületen egyezttett konzultáció az Ügyfélnek felróhatóan elmarad, Ügyfél a befizetett díjat elveszíti, a befizetett díjért nem jogosult új időpontban történő konzultációra.

Ügyfél fontos okból, az egyeztetett időpontot legalább 20 órával megelőzően jogosult egy alkalommal szolgáltató ügyvédtől halasztást kérni és a Skype ill. Telefonos konzultáció időpontját együttesen módosítani. Ugyanerre Szolgáltató Ügyvéd is jogosult.

Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban vis maior, vagy egyéb, egyik Félnek sem felróható okból – pl. üzemzavar, áramszünet, stb. – marad el a konzultáció, Felek kölcsönösen egyeztetnek új időpontról. Ilyen esetben Ügyfél újabb díjfizetésre nem köteles.

3.9. Elállás: Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014-es kormányrendelet 13. és 20. §-ai szerint az Ügyvéd fogadóórájára történő bejelentkezést, illetve a okiratszerkesztés iránti igény benyújtását követően az ügyvédi megbízási szerződéstől nem jogosult elállni, tekintettel arra a körülményre, hogy az igények benyújtása folyamatos és Szolgáltató ügyvéd és munkatársai munkájukat és napirendjüket a folyamatosan érkező igényekhez igazodva alakítják ki és vállalásuk szerint a teljesítést az igények beérkezését követően a lehető leghamarabb megkezdik.

Ügyfél a jelen pont elolvasásával ismételten és kifejezetten tudomásulveszi, hogy a már megrendelt fogadóóra lemondására, átszervezésére (a 3.8. pontban foglaltakon kívül), illetőleg a már megrendelt okiratszerkesztési, okirat véleményezési szolgáltatástól való elállásra nincs lehetősége és ezzel kapcsolatban semmiféle díjvisszatérítést, vagy egyéb kompenzációt nem támaszthat sem a Szolgáltató Ügyvéd, sem a Jogi szolgáltatások teljesítésében közreműködő más személyek felé.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen rendelkezések nem érintik Ügyfélnek a 45/2014. kormányrendeletben szabályozott felmondási jogát, azonban díj visszatérítésre ebben az esetben sem tarthat igényt.

3.10. Minőségbiztosítás

Szolgáltató Ügyvéd vállalja, hogy amennyiben a rendszerén keresztül nyújtott Jogi szolgáltatások minősége miatt az Ügyfél az illetékes kamaránál eljárást indít és a Szolgáltató Ügyvéd felelősségét jogerős kamarai fegyelmi határozat állapítja meg, úgy Ügyfél az üggyel kapcsolatban kifizetett ügyvédi megbízási díjnak megfelelő értékű ingyenes jogi szolgáltatást vehet igénybe Szolgáltató ügyvédtől, amennyiben kéri. Az ilyen módon igénybe vehető Jogi szolgáltatás értéke megegyezik azzal az értékkel, amennyit Ügyfél a jogerősen elmarasztalt Ügyvédnek a marasztalással érintett eljárása érdekében felhasznált.

3.11. Szolgáltató kijelenti, hogy a Jogi szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban Ügyvédi titok körébe tartozó személyes adatot ismer meg és kezel, ennek során kötik őt az Ütv., illetve a MÜK Etikai szabályzatának titoktartási rendelkezései.

3.12. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai nélkül, mások számára nem azonosítható módon az általa a Jogi szolgáltatás nyújtása során feltett kérdések és a válaszok a drbarnagabriella.hu oldalon a Blog rovatban megjelenítésre kerüljenek anonim formában akként, hogy azt egy rövid szöveges cikk keretében a Szolgáltató Ügyvéd írja meg és teszi közzé. Ügyfél a jelen pontban foglalt hozzájárulását bármikor jogosult megtagadni, illetőleg visszavonni a Szolgáltató Ügyvéden keresztül, ez esetben Szolgáltató a cikket haladéktalanul eltávolítja.

IV. Titoktartás

Minden olyan adat, információ, irat, melyet Ügyfél a Szolgáltatóval, illetve Szolgáltató az Ügyféllel közöl, üzleti és/vagy ügyvédi titoknak minősül. Szolgáltató a rábízott üzleti/ügyvédi titkot a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott munkavállalók és megbízott alvállalkozók szerződése tartalmazza a kötelező titoktartási nyilatkozatot.

Az adatok a rendelési és a regisztrációs oldalon történő adatforgalom ideje alatt védettek, hozzáférési engedéllyel nem rendelkező, illetéktelen személyeknek nem elérhetők.

A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem érinti az Ügyvédi titok védelmére vonatkozó szabályokat, arra az ott írottak az irányadóak.

V. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

Szolgáltató weboldalán megtekinthető az Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege, továbbá a megelőző ÁSzF-ek a Szolgáltató internetcímén időrendben közlésre kerülnek. Az ÁSzF változása esetén a szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSzF az irányadó. Az általános szerződési feltételek bármilyen változása esetén Szolgáltató a változásokat és az ÁSZF egységes szövegét is közzéteszi a honlapján, megjelölve rajta a hatálybalépés dátumát is. Változás esetén a változások a hatálybalépést követően megkötött szolgáltatási jogviszonyokra vonatkoznak, az ÁSZF-nek visszamenőleges hatálya nincs.

VI. Záró rendelkezések

 • Felek kijelentik, hogy a Jogi szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült vitás kérdéseiket igyekeznek békés úton, egyeztetés útján megoldani.
 • Amennyiben alternatív vitarendezési eljárások nem vezetnek eredményre, úgy Ügyfél és Szolgáltató Ügyvéd az illetékes kamarákhoz, illetve közigazgatási és más bíróságokhoz fordulhatnak.
 • Ügyfél kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontját figyelmesen elolvasta, azt értelmezte és megismerte és mint magára nézve kötelezőt fogadja el.

Budapest, 2018. június 30.

Dr. Dr. Barna Gabriella
ügyvéd

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 1. Minden ügyvédi megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezik azzal, hogy a konkrét szerződésekben csak az ettől eltérő, vagy választási lehetőséget biztosító szerződéses kikötések kerülnek rögzítésre. Érvényes: közzétételtől határozatlan ideig, a módosításig.
 2. Ügyvéd kijelenti, hogy az ügyben közreműködő igazságügyi és más szakértők tevékenységéért felelősséget nem vállal.
 3. Az ügyfélfogadás kizárólag előzetesen telefonon egyeztetett időpontban az ügyvéd hivatalos irodájában történik. Ott történik a konzultáció, a jogi tanácsadás is, mely – eltérő kikötés hiányában – díjköteles, ha azt megbízás nem követi. Összege szabad megállapodás tárgya, de minimum önköltséges, azonban megbízás esetén a munkadíjba beszámít.
 4. Megbízó tudomásul veszi, hogy akkor, ha az eljáró ügyvéd az ügyfél érvényesíteni kívánt igényét megalapozatlannak tartja, úgy az ügyet nem vállalja annak ellenére, hogy az ügyvédi tevékenység nem eredménykötelem. Ezt követően az ügyfél a dokumentumokat véleményével együtt köteles az iroda titkárságán, 8 munkanapon belül átvenni. Ilyen esetben a konzultáció és a fentiekben foglalt munkadíjak visszafizetésére az ügyfél igényt nem tarthat.
 5. Az ügy vállalással megbízási szerződéssel (tényvázlattal), az abban foglaltak szerint jön létre. Ügyvállalási kényszer nincs. Az ügyvédi munkadíjban felek a szerint szabadon állapodnak meg.
  A konkrét ügyre vonatkozó szerződés, tényvázlat elválaszthatatlan részét képezik annak időpontjában közzétett általános szerződési feltételek (ÁSZF). Jelenben ezen feltételek, illetve – online jogi szolgáltatás esetén – az online jogi szolgáltatások általános szerződési feltételei. A két, vagy három szerződés együtt érvényes és hatályos.
 1. E szerződésekre a Polgári Törvénykönyvben és a Polgári Perrendtartásban, valamint ügyvédekről szóló mindenkor hatályos és a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara eljáró ügyvédre nézve kötelező szabályai vonatkoznak. Azt meghaladóan azon feltételek kerülnek meghatározása, melyek mellett eljáró ügyvéd a jogi képviseletet vállalja. A konkrét szerződés pedig a felek személyén, és az ügy tárgyán kívül kizárólag a jelen általános szerződéi feltételektől kölcsönös akarattal történő eltéréseket, pontosításokat tartalmazza. Ezért abban Megbízónak nyilatkozni kell, hogy az általános szerződéseket ismerte-e, megértette-e, és visszavonhatatlanul magára nézve kötelezőnek tekinti-e?
 2. Az ügyfélnek tudomásul kell venni, hogy szerződésükben foglaltaktól történő mindennemű eltérés érvényességi kelléke az írásbeliség. Azaz, az eltérő kikötést tartalmazó, az ügyfél és eljáró ügyvéd által kölcsönösen aláírt megállapodása, vagy valamelyik fél részéről a másik szerződő félhez címzett, és az által aláírásával vagy e-mail útján igazoltan átvett, egyoldalú jognyilatkozata, akkor és csakis akkor, ha az egyébként fennálló szerződésükbe nem ütközik.
  Az ilyen eltérő megállapodás meglétére vonatkozóan, esetlegesen bármilyen okból szükségessé váló bizonyítási terhet megbízó ügyfél teljes egészében magára vállalja. Konkrétan: Amennyiben az ügyfél jelen szerződésben foglaltaktól történő eltérést teljes bizonyító erejű, előzőek szerinti okirattal igazolni nem tudja, úgy értelemszerűen csak az eredeti szerződési feltételek az irányadóak.
 1. Az előzőkben foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződés, tényvázlat aláírása előtt a szerződésben foglaltakat az ügyfélnek tanulmányozni kell. Kérdéseit eljáró ügyvédnek felteszi. A benne foglaltakat kölcsönösen értelmezik. Ügyfél a szerződés minden oldalának aláírásával azt ismeri el, hogy a benne foglaltakat megértette, és magára nézve kötelezőnek tekintette, azzal kapcsolatban további kérdése, tájékoztatási igénye nincs. Azt ügyleti akaratával mindenben egyezőt írja alá, melynek felmondására az ÁSZF vonatkozó fejezetében, a törvényi előírásokkal összhangban lévő foglaltak az irányadók.
 2. A tényvázlat felvételekor az ügyfél szóban részletesen előadja igénye alapját, képező tényállást, saját véleményét, és megválaszolja eljáró ügyvéd kérdéseit. Azok lényegét eljáró ügyvéd vázlatosan rögzíti, de Megbízó azt és azokra nézve tanúinak nevét, irányítószámmal pontos idézési címét azonban saját kézírásával, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva postai úton, 3 napon belül eljuttatja Dr. Barna Gabriella ügyvéd 1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55. levelezési címére, vagy irodája recepciójára. E helyett megteheti, hogy e-mailben juttatja el a office@drbarnagabriella.hu e-mail címre. Az utóbbi csak az ügyvéd e-mail útján történő visszaigazolásával válik hatályossá.
 3. A megbízó által előadottakat az ügyvéd valósnak fogadja el.Azok valóságtartalmát vizsgálni nem áll módjában, és ennek megfelelően jár el. A kárigény előterjesztésére, illetve a kereset, vagy alperesi ellenkérelem beadására csak a konkrét történeti tényállásnak, az előzőknek megfelelő felvétele, rögzítése, és az ügyvédi munkadíjra vonatkozó fejezet előírásainak teljesülése után kerülhet sor, addig arra nézve az ügyvédet semmilyen kötelezettség nem terheli.
  Az ügyvéd az általa benyújtandó és benyújtott beadványokat Ügyfélének e-mail útján küldi meg.
 1. Perköltség – a törvényben meghatározott kivételeket nem tekintve – mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel (előzetes tudakozódás és levelezés költsége, eljárási illeték, tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége stb.).
  A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; ez alól annyiban van helye kivételnek, amennyiben a Pp 80-83. § – ok eltérően rendelkeznek, vagy a törvény egyéb kifejezett rendelkezése szerint a költséget a per eldöntésétől függetlenül mást terhel.
  A megbízó elismeri, hogy eljáró ügyvéd teljes körű és részletes tájékoztatást adott a kárigények perbeli érvényesítésének perköltség vonzatairól, a bíróság hatásköréről (városi, megyei), illetékességéről Erre nézve további kérdése nincs.
 1. Amennyiben Megbízó személyes költségmentséget, vagy illeték-feljegyzési jogot kér, úgy az ahhoz szükséges nyomtatványok megfelelő kitöltéseés igazoltatása, valamint eljáró ügyvédnek eljuttatása Megbízó kötelezettsége. Elmulasztása jogkövetkezményéért az ügyvéd nem felelős.
  Megbízó tudomásul veszi azt is, költségmentessége esetén is köteles teljes vagy akár részleges pervesztessége esetén is, annak arányában a bíróság által az ellenérdekű fél javára megítélt költségeket (abban annak ügyvédi munkadíját) megfizetni. tehát próba-szerencse alapon pereskedni személyes költségmentesség esetén sem érdemes!
 1. Megbízó tudomásul veszi, és elfogadja azt, hogy eljáró ügyvéd tárgyalásütközései eseténaz azon tárgyaláson vesz személyesen részt, melyen ilyen módon történő részvételét fontosabbnak ítéli. Ezen, valamint bármely olyan esetben, amikor akadályoztatva van, a tárgyaláson megjelenni nem tud, írásban kéri annak távollétében történő megtartását. Az utóbbi esetben a szükséghez képest előkészítő iratot nyújt be. Az ily módon történt tárgyalásokra eljáró ügyvéd saját költségén nem köteles helyettes ügyvédet állítani, de azokról megbízót előzetesen tájékoztatja.
  A tájékoztatás módja amennyiben megbízó e-mail címmel rendelkezik, akkor e-mail, melynek vételét megbízó köteles visszaigazolni. Ha nincs e-mail címe, akkor a tényvázlatban megjelölt címén postai úton.
 1. Az ügyfél az első tárgyaláson, valamint mindazokon, melyekre személyes megjelenés kötelezettségével, vagy előállítandóan idézett,köteles megjelenni, illetve a tanúi megjelenéséről gondoskodni. Az ezt meghaladó tárgyalások bármelyikén részt vehet, de nem kötelező a részvétele. A tárgyaláson történtekről szintén Megbízó köteles érdeklődni, amennyiben a tárgyaláson személyesen nem vett részt! Ennek elmulasztásának következményeit eljáró ügyvédre nem háríthatja át.
 2. Több ügyvédnek adott együttes meghatalmazás:
  Kölcsönös egyetértés esetén jelen szerződő ügyvéd ezt nem ellenzi, adott estben javasolhatja is. Ez esetre a Pp az alábbi rendelkezést tartalmazza:
  ,,Több személy részére adott meghatalmazás esetében a felet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy perbeli cselekménynél azonban csak egyikük járhat el; az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan. Ha a meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt a bíróság akként bírálja el, mintha magának a félnek a nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltérőek.”
  Az előzőket meghaladóan az ügyintézéssel kapcsolatban eljáró ügyvéd a belátása szerint járhat el, minden előzetes, külön ügyféli hozzájárulás nélkül.
 1. Amennyiben megbízó Szolgáltató, ügyvéd munkájával nincs megelégedve,köteles a kifogásolt, számára sérelmes cselekmény, mulasztás bekövetkezésétől, vagy bizonyított tudomásszerzésének időpontjától számított egy héten belül azt annak megjelölésével írásban az ügyvéd tudomására hozni.
  Amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy arra a későbbiekben sehol, semmilyen körülmények között nem hivatkozhat, azzal kapcsolatban semmilyen eljárást nem kezdeményezhet.
  Az ügyvéd ezekről történő tudomásszerzése körében a bizonyítás terhét megbízó ügyfél köteles viselni. Az ügyvéd viszont köteles az ügyfél felé írásban, indokoltan választ adni, és egyeztetést megkísérelni. Az egyeztetésről szintén írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni.
 1. A megbízási szerződést megbízó azonnali hatállyal bármikor felmondhatja, köteles azonban helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. Amennyiben a felmondás alapos ok nélkül történt az ezzel okozott kárt meg kell térítenie.
  Megbízó kizárólag írásban közölt, felmondással mondhatja fel a megbízási szerződést akár indokolás nélkül, de ez esetben, a fentiekben foglalt jogkövetkezmények mellett. Indokolás esetén az indoklásnak, tényszerűnek és alapos okkal történőnek kell lennie, mely indoklásban foglalt tényállításnak minden elemét érintenie kell, és nehézség nélkül bizonyíthatónak kell lennie.
  Megbízott részéről a szerződés felmondására különösen együttműködés hiánya, vagy tételes Megbízói szerződésszegés miatt kerülhet sor.
 1. A megbízásnak bármilyen okból történő megszűnése, lehetetlenülése (ügyvédi tevékenység bármi okból történő szünetelése, megszűnése) esetén Megbízó semmilyen addig megfizetett összeg visszatérítésére igényt nem tarthat, ugyanis eljáró ügyvéd mindig csak a már végzett munkával arányos díjazást számláz,melynek kiegyenlítésével a munka teljesítése megbízó részéről igazoltnak tekintendő. E szerződéses feltétel alól az általány munkadíj vonatkozásában csak annyi eltérés van, hogy az a szerződés hatályba lépésének függ feltételeként fizetendő, és a vonatkozó anyag átadásával, postázásával válik teljesítetté. Folyamatban lévő ügy esetén jelen szerződéssel érintett ügyvéd az ügyfél által írásban megjelölt ügyvédnek adja át a teljes iratanyagot, és lehetősége szerint minden rendelkezésére álló információt. Az ügyet tovább vivő ügyvéd kiválasztása kizárólag megbízói érdekkörbe tartozik.
  Sikerdíjas szerződési konstrukciókban pedig az igény jogalapját megállapító közbenső ítélet után megbízó részéről történő felmondás miatti szerződés megszűnés esetén a sikerdíj annak ellenére megilleti Megbízottat, és végrehajthatóvá válik.
 1. Megbízó tudomásul veszi, hogy az ügyvédnek adott megbízás gondossági kötelem, azaz Megbízott nem vállalhat és nem vállal felelősséget semmiféle eredmény eléréséért, csupán azért, hogy az ügyben a legjobb tudása szerint jár el, és mindent megtesz Megbízó érdekeinek képviseletében.
 2. A megbízási szerződésre egyebekben a Ptk-ban és az Ügyvédi Kamara vonatkozó szabályaiban foglaltak az irányadók.
  Megbízott és megbízó kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződéssel összefüggésben vagy abból eredően egymással szemben a szerződés felmondása esetén semmilyen követelésük és igényük nem lesz, sem perben sem peren kívül, e jogukról véglegesen visszavonhatatlanul a felek lemondanak.
  A szóbeliséget meghaladóan az írásbeliség, és annak dokumentálhatósága e körben is érvényességi kellék.
 1. Ügyvédi iroda, ill. az ügyvéd arra vállal kötelezettséget, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi olyan információt, melyet az ügyfél nem ismerhet, és együttes feltételként az ügy kimenetele szempontjából bizonyíthatóan jelentőséggel bír, határidőben, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 10 napon belül megbízó tudomására hozza.Egyekben a kapcsolattartás telefonon, előzetes időpont egyeztetés után személyesen, vagy e-mail útján elsődlegesen megbízó ügyfél érdekkörében merül fel, és annak eleget kell tenni. Amennyiben ezt elmulasztja, nem hivatkozhat az ügyvéd kapcsolattartásának, tájékoztatási kötelezettsége elmulasztására.

Az általános szerződési feltételeket megismertek, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem:

Budapest, 2018. június 30.

Dr. Dr. Barna Gabriella
ügyvéd

Dr. Barna Gabriella egyéni ügyvéd
Iroda címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55.
Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai nyilvántartási szám: 36057175
Adószám: 71616942-1-25

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013

© Az oldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.
2018 –  | Minden jog fenntartva!

A drbarnagabriella.hu honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába ( KASZ: 36057175) bejegyzett  Dr. Barna Gabriella ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, “Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól” szóló szabályzata tartalmazza.